Dostępność

Klienci

Obowiązek informacyjny względem klienta

Administrator danych

GEFCO Polska sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych jako jej klientów, co oznacza, że decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

GEFCO Polska sp. z o.o. przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do spółki jako administratora z wątpliwościami co do przetwarzania jej danych osobowych, pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub za pośrednictwem maila rodo@ gefco.net. Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem podanego adresu mailowego.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe klientów GEFCO Polska sp. z o.o. lub ich przedstawicieli będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania pozostawione w ramach formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej administratora (https://pl.gefco.net/contact-us/info/customer?l=31). Ponadto w razie skorzystania przez Państwa z usług GEFCO Polska sp. z o.o., wskazane wyżej dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z GEFCO Polska sp. z o.o. w przypadku klientów będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi lub w prawnie uzasadnionym interesie GEFCO Polska sp. z o.o. w przypadku przedstawicieli klientów. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą wynikać z realizacji umowy. Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenie działań marketingowych promujących działalność GEFCO Polska sp. z o.o. z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów na podstawie odrębnej zgody na konkretny kanał komunikacji. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do 6 lat ze względu na przepisy podatkowe. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w zw. z rozpatrywaniem ewentualnej skargi i reklamacji, co będzie miało miejsce przez okres roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. W przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem konkretnego kanału komunikacji, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów lub ich przedstawicieli.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadkach jednak, gdy realizacja umowy zawartej pomiędzy Klientem a GEFCO Polska sp. z o.o. tego wymaga, dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych na podstawie stosownych umów mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczające GEFCO Polska sp. z o.o. rozwiązania teleinformatyczne, podwykonawcy w zakresie świadczonych usług transportowych, podmioty audytorskie, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz poczta polska. Dostęp do danych posiadać będą również pracownicy/współpracownicy administratora upoważnieni do przetwarzana danych osobowych.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Dodatkowo, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia, przy czym nie wpływa to w żaden sposób na przetwarzanie danych, które odbywało się przez datą cofnięcia zgody.

Osoba, której dane przetwarzane są przez administratora przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji pod adresem: uodo.gov.pl/pl/p/skargi)