Dostępność

Podwykonawcy

Obowiązek informacyjny względem podwykonawcy

Administrator danych

GEFCO Polska sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych należących do jego podwykonawców oraz osób ich reprezentujących. Oznacza to, że GEFCO Polska sp. z o.o. decyduje o celach i środkach przetwarzania tego typu danych osobowych.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

GEFCO Polska sp. z o.o. przywiązuje znaczą uwagę do ochrony danych osobowych, dlatego każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do spółki jako administratora z wątpliwościami co do przetwarzania jej danych osobowych, pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa lub za pośrednictwem maila rodo@ gefco.net. Administrator zachęca do kontaktu za pośrednictwem podanego adresu mailowego.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe podwykonawców GEFCO Polska sp. z o.o. lub osób ich reprezentujących będą przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania pozostawione w ramach formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej administratora. (https://pl.gefco.net/contact-us/info/supplier?l=31) Ponadto w razie nawiązania współpracy pomiędzy GEFCO Polska sp. z o.o. a podwykonawcą, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy w przypadku podwykonawców będących jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora odnośnie danych osobowych przedstawicieli podwykonawców. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą wynikać z realizacji umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres 6 lat zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów lub ich przedstawicieli.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadkach jednak, gdy realizacja umowy zawartej z GEFCO Polska sp. z o.o. tego wymaga, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dostęp do danych osobowych na podstawie stosownych umów mogą mieć również podmioty i ich upoważnieni pracownicy dostarczające GEFCO Polska sp. z o.o. rozwiązania teleinformatyczne, podmioty audytorskie, podmioty świadczące usługi kurierskie oraz poczta polska. Dostęp do danych posiadać będą również pracownicy/współpracownicy administratora upoważnieni do przetwarzana danych osobowych.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, czyli poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR), którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Dodatkowo, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia, przy czym nie wpływa to w żaden sposób na przetwarzanie danych, które odbywało się przez datą cofnięcia zgody.

Osoba, której dane przetwarzane są przez administratora przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da

nych Osobowych (więcej informacji pod adresem: uodo.gov.pl/pl/p/skargi)