NASZE ZOBOWIĄZANIE DO JAKOŚCI

Dotrzymywanie terminów, zapewnienie dostarczenia świeżych produktów, zabezpieczenie niezawodności operacji i zarządzanie kosztami, są codziennymi wyzwaniami specjalisty ds. logistyki. Jako przedsiębiorstwo dążące zawsze do doskonałości, GEFCO ma osiągnięcia wynikające z 65 lat działalności w przemyśle samochodowym, jednym z najbardziej wymagających w świecie w sprawach logistyki. Nasze działania w zakresie jakości są prowadzone przez wyspecjalizowany system zarządzania, wspomagający naszą organizację i ogólnie działalność gospodarczą.

„Zobowiązanie do jakości: Właściwy produkt we właściwym czasie, na właściwym miejscu i za właściwą cenę”.

PROAKTYWNE PODEJŚCIE DO CERTYFIKACJI I ZGODNOŚCI

GEFCO aktywnie wprowadza normy i certyfikacje wymagane przez klientów w sektorze logistyki, ale działamy również uzupełniająco i szerzej, zapewniając przestrzeganie specyficznych wymagań każdego rynku.

System zarządzania jakością według międzynarodowych standardów

  • Certyfikacja ISO 9001: tą certyfikację stosuje się do systemów zarządzania jakością, celem poświadczenia, że spełniają kryteria, na których skupiają się klienci, zobowiązania do zarządzania i ciągłego doskonalenia.  Całość Grupy GEFCO posiada certyfikację ISO 9001.
  • Certyfikacja ISO 14001: ta certyfikacja stosowana jest przy rozwiązywaniu zagrożeń środowiskowych, i została przyznana ją 60 zakładom GEFCO w 14 krajach. Pracujemy aktywnie i świadomie nad zwiększeniem liczby certyfikowanych zakładów.

’Dostosowane’ rozwiązania

Na podstawie waszych wymagań, GEFCO może również oferować dostosowane rozwiązania dla audytu, oceny i certyfikacji określonych usług.
.Ocena EcoVadis: dotyczy polityki Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). GEFCO zostało ocenione i w następstwie tego uznane jako jedno z najlepszych pod tym względem w sektorze logistyki.

SQAS* jest właściwe dla przemysłu chemicznego i bada działalność w zakresie jakości, bezpieczeństwa, środowiska i dostawców logistycznych. Tą certyfikację uzyskało siedem zakładów GEFCO w Niemczech i we Włoszech.

SMETA* ocenia praktyki etyczne w łańcuchu dostaw. Zostało przyznane całości Grupy GEFCO.
Loga zintegrowanej certyfikacji

*SQAS: System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości; SMETA: Audyty Etycznego Handlu dla Członków Sedex

Standardy GEFCO:

GEFCO używa wewnętrznych standardów do dobrych praktyk: nasze 400 standardy gospodarcze gwarantują jednakowy poziom jakości w całym świecie. Zewnętrzne i wewnętrzne audyty dostarczają rocznej, wewnętrznej oceny zgodności z tymi standardami i praktykami.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ: ZOBOWIĄZANIE NA POZIOMIE OGÓLNOŚWIATOWYM

Jakość, mierzona zadowoleniem naszych klientów, jest naszą siłą napędową. Przy kształtowaniu strategii grupy, jakość jest zawsze na pierwszym planie przy kształtowaniu strategii grupy, w sposobie prowadzenia wszelkich naszych działalności i w dążeniu do ciągłego doskonalenia naszego łańcucha wartości.

Nasz cel: Zero braków

 

  • 90% zadowolonych klientów*
  • 65% jednostek uczestniczących w systemie „Zarządzania przez jakość”
  • Prawie 5000 udoskonaleń lub akcji zapobiegawczych przeprowadzonych w 2014 r.

*Źródło: 2013 Kwestionariusz Zadowolenia – System Zarządzania Gefco. Analiza oparta na 851 odpowiedziach otrzymanych w grupie 2078 aktywnych gospodarczo międzynarodowych klientów.

System Zarządzania GEFCO: jakość w działalności

Nasz system zarządzania jakością, System Zarządzania Jakością GEFCO (GMS), jest utworzony zgodnie ze standardami ISO 9001. Celem tego systemu jest kontrolowanie jakości we wszystkich obszarach działalności gospodarczej we wszystkich krajach, z równoczesnym przestrzeganiem ochrony środowiska.
Specjalne narzędzie poświęcone jakości: system zarządzania jakością i środowiskiem, rozwijany przez doskonałych liderów.

  • Proces ciągłego doskonalenia skupiony na konsekwentnym zadowoleniu klienta i na rosnącej zdolności produkcyjnej, na ocenie bezpieczeństwa i minimalizacji naszej emisji tlenków węgla. Naszym priorytetem jest śledzenie wszelkich nieprawidłowości.
  • Przejrzysta informacja: audyty i wskaźniki przesyłane są naszym klientom, celem ich wspomagania we własnych działaniach związanych z jakością.
Wskaźniki do utrzymywania się w kursie

Używamy pewnej liczby wskaźników celem utrzymywania naszego kursu ciągłego doskonalenia: roczny pomiar zadowolenia klienta, roczny audyt jakości i ochrony środowiska, i KPIs (Kluczowe Wskaźniki Efektywności).