NASZA POLITYKA PERSONALNA

Celem Grupy GEFCO jest promowanie swoich wartości w codziennej działalności prowadzonej na całym świecie. Priorytetem Grupy jest skuteczna integracja każdego pracownika oraz skierowanie go na właściwą ścieżkę rozwoju, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad etyki i odpowiedzialności.

 • Poprzez naszą obecność w ponad 41 krajach, chcemy wzmocnić naszą pozycję na świecie oraz rozwijać nasze kompetencje z zakresu logistyki w obszarach rozwijających się.

  W celu osiągnięcia założonych celów, swoją działalność opieramy na wiedzy naszych pracowników i zawsze poszukujemy najlepszych kandydatów w kluczowych obszarach naszej działalności.
  Wasz kapitał do pracy za granicą

  • Biegła znajomość języków obcych
  • Specjalistyczne doświadczenie z zakresu logistyki,
  • Znajomość systemów informatycznych.
 • Rozwój kompetencji naszych pracowników na każdym poziomie, we wszystkich obszarach naszej działalności, ma istotne znaczenie dla dalszego rozwoju Grupy GEFCO przyczyniając się do sukcesu całej Grupy.

  GEFCO zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do szkoleń na tym samym poziomie i o podobnej tematyce uwzględniający potrzeby biznesowe firmy, wymagania klientów, a także kompetencje i indywidualne potrzeby rozwojowe każdego pracownika.

 • GEFCO wyróżnia się w świecie logistyki kulturą odpowiedzialności, ukształtowaną przez nasze doświadczenia biznesowe. Duch zespołu Grupy przyczynia się do wprowadzania i rozpowszechniania naszych wartości i zasad etyki na całym świecie.

  Nasze warunki pracy są tak zaprojektowane, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Dla osiągnięcia tego celu, GEFCO blisko współpracuje z partnerami socjalnymi.
  W 2010 roku, wprowadzając System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMST), sformalizowaliśmy naszą politykę zarządzania ryzykiem zawodowym. To podejście angażuje kierownictwo, pracowników oraz podwykonawców: zwraca uwagę całego kierownictwa Grupy na możliwe zagrożenia i uczy ich jak zapewnić własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo otoczenia.

 • Jesteśmy przekonani, że różnorodność jest ważnym źródłem społecznego dobrobytu i konkurencyjności. W efekcie, staramy się to osiągnąć zapewniając równe szanse i praktyki antydyskryminacyjne w procesie rekrutacyjnym, jak również zapewniając dostęp do szkoleń i rozwój kariery.
  Prowadzimy aktywną politykę promowania integracji i bezpieczeństwa pracy wśród pracowników niepełnosprawnych, poprzez podnoszenie świadomości i akcje szkoleniowe dla kierownictwa i całego personelu.

  • Wspieranie równości płci we wszystkich obszarach działalności, gwarantowanie równej płacy, umożliwiając mężczyznom i kobietom rozwój na tych samych warunkach,
  • Gwarancja równego dostępu do szkoleń zawodowych ma duże znaczenie dla GEFCO.