NASZA POLITYKA HR

Każdego dnia 11 500 kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Grupie GEFCO z pasją oddaje się pracy na rzecz satysfakcji Klientów przemysłowych na całym świecie. Grupa skupia pracowników 71 narodowości, aktywnie promujących różnorodność i wielokulturowość.

GEFCO Polska zatrudnia ponad 400 pracowników w 13 lokalizacjach w kraju. W naszej polityce zarządzania zasobami ludzkimi główny nacisk kładziemy na:

 • rekrutację pracowników, których zaangażowanie i pasja przyczynią się do osiągnięcia głównego celu Grupy, jakim jest zostanie światowym liderem w logistyce dla przemysłu;
 • wdrożenie nowych pracowników tak, aby szybko odnaleźli się w firmie i poznali specyfikę naszej organizacji;
 • aktywną politykę szkoleniową, wspierającą rozwój umiejętności miękkich i podnoszącą wiedzę pracowników;
 • wewnętrzną promocję w ramach Grupy, rozwój zawodowy i międzynarodowy dzięki międzynarodowej obecności GEFCO.

W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadą transparentności w komunikacji z pracownikami, co gwarantuje dobrą atmosferę w firmie. Dbamy o bieżące informowanie pracowników o zmianach i wydarzeniach w firmie, między innymi poprzez regularne spotkania z kadrą zarządzającą, regularne spotkania z pracownikami, codzienne briefingi oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej, w tym komunikaty wysyłane do pracowników, tablice informacyjne oraz biuletyn wewnętrzny.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I UCZELNIAMI

GEFCO Polska postrzega absolwentów i studentów wyższych uczelni, jako przyszłą kadrę branży TSL, dlatego czynnie wspiera praktyki, staże oraz współpracę z organizacjami studenckimi. Otwarci jesteśmy również na praktyki uczniów szkół średnich.

Nabór na praktyki prowadzony jest przez cały rok kalendarzowy. Mając jednak na uwadze większą dyspozycyjność uczniów i studentów w okresie wakacyjnym firma przygotowuje miejsca praktyk przede wszystkim w miesiącach letnich. Program praktyk ustalany jest indywidualnie dla każdego kandydata. Przed rozpoczęciem praktyki przeprowadzona jest rozmowa, na której kandydat ma możliwość przedstawienia swoich zainteresowań oraz dziedziny, w której chciałby poszerzyć swoją wiedzę.

Obecnie GEFCO Polska współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi i szkołami średnimi na terenie całego kraju. Wśród nich wymienić możemy między innymi Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską i Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, Politechnikę Śląską w Gliwicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnikę Warszawską oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych numer 2 w Grodzisku Mazowieckim.

GEFCO Polska umożliwia uczniom i studentom odbywanie praktyk zawodowych w swoich oddziałach.
Od kilku lat firma GEFCO współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim, umożliwiając uczniom klas logistycznych praktyczną naukę w zawodzie Technik-Logistyk.

Zajęcia odbywają się w dwóch naszych oddziałach: w Natolinie i Grodzisku Mazowieckim. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami pracy w firmie odbywając w ciągu roku szkolnego praktyki w działach spedycji drobnicowej, całopojazdowej, logistyki, administracji oraz w magazynie.

Wspierając program edukacyjny praktycznej nauki zawodu dajemy uczniom możliwość lepszego odnalezienia się w przyszłym zawodzie, a tym samym kształcimy przyszłych kandydatów do pracy, którzy w przyszłości będą chcieli związać się z branżą TSL.

Firma GEFCO Polska jest również stałym partnerem uczelni i szkół podczas różnego rodzaju Targów Pracy oraz Dni Otwartych.

Udział GEFCO Polska w Targach umożliwia dzielenie się naszymi doświadczeniami i wiedzą ze studentami. Jest okazją do udzielania odpowiedzi na szereg pytań, dotyczących możliwości zdobycia pracy, przedstawienia oferty firmy oraz przekazania informacji dotyczących możliwości odbycia stażu czy praktyki w GEFCO Polska.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Szkolenia i rozwój pracowników są podstawowym elementem polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie GEFCO. W celu dostosowania do zmieniającego się rynku oraz stałego rozwoju przedsiębiorstwa, pracownikom umożliwia się podnoszenie kompetencji
W celu zagwarantowania odpowiedniej polityki szkoleniowej we wszystkich krajach, w których Grupa jest obecna, jej filie co roku przygotowują Plan Szkoleń. Aby zapewnić dobór odpowiednich Szkoleń, GEFCO określiło kluczowe kompetencje do rozwoju i stworzyło GEFCO Campus, wewnętrzny uniwersytet Grupy, dający możliwość Szkoleń i wymiany doświadczeń menedżerów.
   
Korporacyjne programy „GEFCO Manager” i „Sales&Solutions”
Międzynarodowy charakter Grupy sprawia, że istotne jest promowanie wspólnych podstaw kultury zarządzania oraz prowadzenia działań handlowych. Służą temu specjalnie opracowane korporacyjne programy Szkoleń: „Manager GEFCO” i „Sales & Solutions”, które obejmują każdego pracownika pełniącego funkcję kierowniczą lub kierującego projektami. Oddzielna grupa szkoleń obejmuje pracowników działów handlowych.
Szkolenia międzynarodowe przyczyniają się nie tylko do rozwoju umiejętności i wiedzy pracowników, lecz również do usprawnienia współpracy między oddziałami w różnych krajach. Spedytorzy i pracownicy biur obsługi klienta poznają wspólne standardy, jakie Grupa chce promować w kontaktach z Klientami oraz naszymi partnerami.

POLITYKA BHP

BEZPIECZEŃSTWO JEST DLA GEFCO WARTOŚCIĄ PRIORYTETOWĄ.
Jedyny akceptowalny wynik to:

 • Zero wypadków przy pracy
 • Zero chorób zawodowych

GEFCO czuwa nad bezpieczeństwem i zdrowiem swoich pracowników bez względu na to, gdzie się znajdują. W czasie pracy pracownicy muszą przestrzegać wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

SMST

Grupa GEFCO posiada autorski System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - SMST opracowany na podstawie Normy OHSAS. Wdrożyliśmy 5 letni plan działania, który GEFCO zamierza zrealizować w celu osiągnięcia najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Działania są realizowane w następujących obszarach:

 • Zaangażowanie Dyrekcji
 • Zorganizowana współpraca (min. komunikacja BHP, komisje BHP)
 • Ustalenie i stosowanie standardów (min. środki ochrony indywidualnej, standardy BHP i ergonomii)
 • Określenie ról (min. autoryzacja, pozwolenia, podwykonawcy, goście)
 • Narzędzia alarmowe
 • Kontrola i narzędzia monitoringu (min. obchody, dochodzenia, wskaźniki BHP)
 • Ocena ryzyka zawodowego