MONITOROWANIE PRZESYŁKI - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA TOWARU

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

PISMO INFORMACYJNE

Szanowni Państwo!

Działając w imieniu GEFCO Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pragnę poinformować, iż Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  dnia 31 marca 2017 r. podpisał ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwana dalej ,,Ustawą”. Dnia 3 kwietnia 2017 r. ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst  ustawy można znaleźć na stronie internetowej Sjemu RP. http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1244

Mając na uwadze fakt, iż Ustawa nakłada szereg obowiązków na uczestników procesu transportowego – podmiot wysyłający, podmiot odbierający, przewoźnika (definicje pojęć w art. 2 Ustawy) – zwracam się z prośbą o zapoznanie się z nową regulacją. Ustawa obowiązuje w odniesieniu do drogowego przewozu towarów w niej wskazanych, w szczególności towarów których wykaz stanowi załącznik numer 1 do niniejszego pisma.

Podmioty podlegające przepisom Ustawy obowiązane będą do:

 • założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych,
 • zgłaszania towarów objętych Ustawą przed rozpoczęciem przewozu,
 • uzyskania numeru referencyjnego dla zgłoszenia,
 • przekazania numeru referencyjnego przewoźnikowi, ewentualnie także podmiotowi odbierającemu,
 • aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu.

W razie naruszenia przepisów Ustawy w zakresie obowiązku zgłoszenia towarów do przewozu, ładunek wraz ze środkiem transportu mogą zostać zatrzymane, a na podmiot wysyłający bądź odbierający zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 46% wartości netto towaru przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia bądź 46% różnicy wartości netto towaru zgłoszonego i towaru rzeczywiście przewożonego podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, w każdym razie kara nie niższa niż 20.000 zł.

W przypadku nieotrzymania numeru referencyjnego dla towaru podlegającego zgłoszeniu GEFCO Polska, lub inny podmiot działający w charakterze przewoźnika  zgodnie z przepisami Ustawy, zobowiązana będzie odmówić przyjęcia ich do przewozu.

Przepisy regulujące wspomniane sankcje za naruszenie przepisów Ustawy wejdą w życie z dniem 1 maja 2017 r. Pozostały do tego dnia czas chcielibyśmy wykorzystać na przygotowanie się wspólnie z Klientami do nowej regulacji i zabezpieczenie Państwa interesów.

Zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie informacji czy towary wskazane w Ustawie są w chwili obecnej lub mogą być w przyszłości przedmiotem składanych przez Państwa Gefco Polska zleceń przewozowych.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o kontakt do niżej wskazanych  osób.

 1. Karol Kołodziejczyk – adres e-mail karol.kołodziejczyk@gefco.net – Oddział  Grodzisk
 2. Rafał Jędrzejak – adres e-mail rafal.jedrzejak@gefco.net – Oddział Plewiska
 3. Tomasz Pardela – adres e-mail tomasz.pardela@gefco.net – Oddział Czeladź
 4. Arkadiusz Jastrzębski – adres e-mail arkadiusz.jastrzebski@gefco.net – Oddział Katy Wrocławskie
 5. Marcin Trautman – adres e-mail marcin.trautman@gefco.net   – Oddział Rzeszów
 6. Tomasz Bujacz – adres e-mail tomasz.bujacz@gefco.net – Oddział Łódź
 7. Marcin Filipowicz – adres e-mail marcin.filipowicz@gefco.net – Oddział Kraków

 

Informacje udzielone przez Organy Administracji Państwowe na temat wejścia w życie przepisów oraz ich konsekwencji dla uczestników procesu transportowego nogą znaleźć państwo na stronie Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl.

Urzędowe interpretacje przepisów przedstawione przez Ministerstwo Finansów Stanowią Załącznik Numer 2   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Celny  lub Działem Prawnym GEFCO Polska Sp. z. o.o.

Dział Prawny – hubert.filipczak@gefco.net

Dział Celny – agnieszka.zakrzewska@gefco.net